Tidigare

Exempel på tidigare uppdrag

Projektledare/Utredning

Jag ledde arbetet att utreda hur plattformen för Handelsbankens livs försäkringssystem skall se ut i framtiden. I arbetet har ingått att utvärdera verksamhetens behov och krav sprungna ur redan ingådda avtal. Utvärdering har gjorts där egentuveckling har ställts mot tredjepartssystem. Slutligen genomfördes beslutsprocess för investering och införande av externt försäkringsadministrativt system.

Analys och Design – Solvens II – Länsförsäkringar

Jag fick under ett drygt halvår tillfälle att följa upp kravarbetet jag gjort tidigare på Länsförsäkringar genom att analysera hur all information skall sammanställas och extraheras hur källorna till beräkningsmotor och vidare till rapporteringsmotor.

Solvens II expert Handelsbanken Liv

Jag arbetade under 9 månader på uppdrag av aktuarieavdelningen med deras MatLab-lösning för beräkning av kapitalkrav enligt Solvens ii samt uttag och sammanställning av information till Handelsbankens system för myndighetsrapportering. I uppdraget ingick även att granska beräkningsmodulerna i MatLab samt att samordna aktuarieavdelningen med IT-avdelningens Solvens ii-rapporteringsprojekt.

Kravledare AFA Försäkring

Jag har under 6 månader genomfört en kravanalys för AFA Försäkrings Solvens ii projekt. Kravarbetet var präglat av att det styrdes av ett regelverk som fortsatt är under utarbetning. Kravanalysen har omfattat krav på verksamhetens arbetssätt (Processer), verksamhetens krav på IT-stöd (Användningsfall) samt kraven på information från källsystem för beräkningar och rapportering (Försäkringsteknisk avsättning, Riskkapital, Riskmarginal etc).

IT-Arkitekt Länsförsäkringar

Efter ett långt uppdrag som kravledare hade jag 9 månader uppdrag som IT-Arkitekt med fokus på att säkerställa att lösningen som utarbetades var ändamålsenlig och effektiv och motsvarade kraven som utarbetats.

Kravledare Länsförsäkringar

Uppdrag som kravledare på Länsförsäkringar i deras Solvens II projekt. Uppdraget, som varade nästan 3 år, innebar det övergripande ansvaret för kravmetod och kravinsamling. Jag hade ansvaret för en grupp på 5-6 kravanalytiker. Kravarbetet var unikt i och med att det styrdes av ett regelverk som fortsatt är under utarbetning. Detta har inneburit extramt höga krav på att kravanalysen kan anpassas till nya input från lagstiftaren samtidigt som förändringarna måste kunna införlivas i genomförandeprojekten med så liten negativ påverkan som möjligt. Uppdraget har varit  spännande och utmanande och har gett mig tillfälle att fördjupa mig, bland annat, i:

  • Solvens ii med tillhörande krav på företagsstyrning, rapportering etc
  • Aktuariella metoder för beräkning av åtaganden
  • Kapitalförvaltning på ett försäkringsbolag
  • Värdering av risk i försäkringsbestånd, kapital och verksamhet
  • Stokastisk modellering
  • Lagstiftningsprocessen, Lamfalussyprocessen, inom EU
  • … och mycket mer

Projektledare – FörstudieFolksam

KP:s Pensionsstiftelse ville moderniseras samtidigt som man anpassade sig till ny lagstiftning som tillkommit till följd av regleringsarbete inom EU. Förstudien omfattade bland annat att föreslå en ny modell för beräkning av skulder (reserver) för arbetsgivarna samt utreda konsekvenser av denna nya modell både för arbetsgivarna och för IT systemet. Vidare infördes under perioden krav på kreditförsäkring för åtaganden tryggade i stiftelsen och det ingick i förstudien att arbetsgivare som berördes av kraven fick sådana tecknade samt att systemet kunder upprätthålla rätt information angående dessa försäkringar. Slutligen skapades en kravspecifikation till ett projekt för genomförande av de IT-systemsförändringar som krävdes för dessa mycket stora förändringar i principerna.

Projektledare – Systemförändring i försäkringssystem

KP:s Pensionsstiftelse ville moderniseras samtidigt som man anpassade sig till ny lagstiftning som tillkommit till följd av regleringsarbete inom EU. Projektet omfattade implementation av systemstöd för att stödja dessa krav samt anpassning av processer och rutiner i verksamheten.

Projektledare/Utredare – Premiesättning risk & sparmoment

För Folksam/Liv (f.d. Konsumentkooperationens pensionskassa, KP) genomförde jag ett uppdrag som projektledare för en utredning som kartlade skillnaderna i premiesättning för risk- och sparmoment mellan KP/Folksam och Alecta. På begäran av KTP planens parter gjordes en utredning som skulle förklara skillnader i premiesättning mellan Alecta (ITP) och KP (KTP). Utredningen omfattade premier för kollektivavtalad sjukförsäkring samt skillnaderna i antaganden om förräntning och dödlighet för både premiebestämda och förmånsbestämda trygganden.

Projektledare för projekt att ändra premiegrunder

För Folksam/Liv (f.d. Konsumentkooperationens pensionskassa, KP) genomförde jag ett uppdrag som projektledare för arbetet att ändra premiegrunderna för försäkringsrörelsen. Ändringarna avsåg både en grundräntesänkning och införande av nya dödlighetsantaganden. Projektet utredde konsekvenser av grundändringarna för arbetsgivare och försäkrade samt planerade och genomförde informationsinsatser gentemot KTP planens parter och kollektivet med arbetsgivare samt, för premiebestämda moment, även för de försäkrade. Dessutom gjordes en konsekvensanalys angående grundändringen i KP:s försäkringssystem, främst med avseende på de beröringspunkter som fanns mellan KP:s Pensionskassa och KP:s Pensionsstiftelse. KTP planen stipulerar att tryggande i de två olika tryggandeformerna skall vara neutralt för de försäkrade. För att uppnå det krävdes vissa förändringar i rutiner och i systemen.

VerksamhetsanalytikerModerna Försäkringar logga

För Moderna Försäkringar genomförde jag, som verksamhetsanalytiker, analys över befintlig verksamhet samt utvecklade, i tätt samarbete med medarbetarna, effektiva processer för samtliga primära marknadsprocesser. Genom workshops och personliga dialoger analyserades, definierades samt förankrades verksamhetsprocesserna för samtliga primära marknadsprocesser. I ansvaret låg också att tillsammans med juridiska avdelningen säkerställa att processerna uppfyllde alla juridiska och avtalsmässiga krav. Moderna Försäkringar är inriktade på mäklade försäkringar och processanalysen omfattade alla processer rörande nyteckning, ändring, administration samt aktivering (livsfall och dödsfall).

Verksamhetsanalytiker och projektledare

För Moderna Försäkringar genomförde jag, som verksamhetsanalytiker, en analys och design av ny provisionsmodell. Dessutom utvecklade jag ett komplett simuleringsverktyg för den nya modellen. Uppdraget utfördes på direkt uppdrag av företagets ledningsgrupp. Arbetet utfördes i huvudsak tillsammans med Chefaktuarie och omfattade en analys av nuvarande provisionsmodell mot försäkringsförmedlarna. Problem med modellen analyserades och lösningsförslag arbetades fram. Arbetet dokumenterades som en kravmodell och analys- och designmodeller. Slutligen skapade jag en komplett fungerande och validerat simuleringsverktyg i Smalltalk.

Verksamhetsanalytiker och projektledare

För Moderna Försäkringar genomförde jag, som verksamhetsanalytiker, en analys av olika strategiska målpositioner angående riskaffärens utveckling i framtiden. Uppdraget utfördes på direkt uppdrag av företagets ledningsgrupp. Projektet avsåg att analysera företagets riskaffär och denna affär i relation till företagets konkurrenter på marknaden. Ett antal olika målbilder skapades. Ledningsgruppen valde ut en målbild som studerades mer ingående. Taktik och metod för att nå den valda målbilden skapades och en projektplanering med aktivitetsanalyser, riskanalys etc. utformades.

Verksamhetsanalytiker och projektledare

För Moderna Försäkringar genomförde jag, som verksamhetsanalytiker och projektledare, arbetet att analysera och utforma processer för utveckling och förvaltning samt support inom IT avdelningen. Arbetet innebar att jag, tillsammans med utvecklingsavdelningen, analyserade och utformade processer för utveckling och förvaltning samt support. Utvecklingsprocessen baseras på Scrum och XP för att passa den lättrörliga organisationens arbetssätt. Fokus låg på att få utvecklingsteamen att ta gemensamt och individuellt ansvar för resultatet.

Projektledare

För Moderna Försäkringar genomförde jag, som projektledare, ett uppdrag att planera och initiera driftsättning av nytt försäkringssystem från extern leverantör. Systemet skulle ersätta delar av befintligt livförsäkringssystem inklusive skadereglering, försäljning, provisionshantering etc. Inom ramen för uppdraget togs initiala kontakter med leverantör och en översiktlig planering med riskanalyser togs fram tillsammans med den externa leverantören. Överlämning gjordes sedan till projektledare för införandeprojekt.

Tidigare uppdrag finns beskrivna i CV som finns tillgänglig efter begäran